Identiteit

Wij belijden en aanvaarden de Heilige Schrift, zijnde het onfeilbaar Woord van God, als enige grondslag voor leer en leven. Wij onderschrijven daarbij de Drie Formulieren van Enigheid als op de Heilige Schrift gegrond. De Drie Formulieren van Enigheid bevatten de Heidelbergse Catechismus, De Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

Bovengenoemde grondslag en identiteit werken door in ons dagelijks werk. Wij geven onze identiteit op de volgende wijze concreet gestalte in de praktijk:

 • Het benoemingsbeleid is gericht op het benoemen van personeelsleden die de grondslag onderschrijven, een reformatorische identiteit voorstaan en deze identiteit van binnenuit positief kunnen en willen voorleven en uitdragen.
 • Het toelatingsbeleid van de leerlingen. Ouders die de grondslag van de school onderschrijven kunnen hun kinderen onderwijs laten volgen op de scholen van de vereniging. Met ouders die de grondslag respecteren wordt vooraf een identiteitsgesprek gehouden. Daarna neemt het bestuur een besluit over het wel of niet toelaten van de leerlingen.
 • Personeelsleden en leerlingen laten zich leiden door Bijbelse normen en waarden. De Bijbelse normen en waarden worden nageleefd en uitgedragen in het dagelijks leven.
 • De leerlingen krijgen dagelijks Bijbelonderwijs. De kern van de Bijbelse boodschap wordt in de Bijbelverhalen verteld, nl. de noodzaak en mogelijkheid van wedergeboorte, geloof en bekering, gewerkt door de Heilige Geest in het hart van zondaren, op grond van het borgwerk van Jezus Christus, met de oproep en onze verantwoordelijkheid om God lief te hebben, de zonde te haten en ons te bekeren en te leven vanuit het geloof in de Zoon van God.
 • De leerlingen leren Psalmversjes en geestelijke liederen. De geloofsleer wordt in groep 7 en 8 onderwezen uit de Heidelbergse Catechismus.
 • Wij vieren de heilsfeiten en de christelijke gedenkdagen in de groep, gezamenlijk op school en in de kerk.
 • Wij schenken bijzondere aandacht aan kerkgeschiedenis en zendingsverhalen.
 • Het pedagogisch klimaat en de manier waarop wij met elkaar omgaan zijn genormeerd naar de Wet en het Woord van God.
 • De leerstof en het schoolklimaat worden op een natuurlijke wijze in het Bijbelse kader geplaatst.  (Schepping, Gods voorzienigheid en regering, onze roeping en verantwoordelijkheid als christen om God lief te hebben boven alles en onze naasten als onszelf).
 • Jaarlijks wordt in de vereniging een bezinningsdag georganiseerd voor alle personeels- en bestuursleden. Thema‚Äôs voor deze dag hebben betrekking op  maatschappelijke ontwikkelingen in het licht van onze identiteit.
 • Wij bevorderen de betrokkenheid en de samenwerking met ouders van de school, aangezien de school in het verlengde ligt van de doopbelofte die de ouders hebben afgelegd. 
© 2024. Admiraal De Ruyterschool. Realisatie: Omega2